Bermongkol

ผลรวม 55 เจริญก้าวหน้าสุขสบาย

[55]
เป็นเลขที่ดีมาก บ่งบอกถึง ชีวิตที่รุ่งโรจน์ สดใส มีความเจริญก้าวหน้า ชอบคบหาผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ชอบศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทางปรัชญา ศาสนา และชอบสอน ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่น มีนิสัยใจดี ใจเย็น มีเมตตา สติปัญญาดี มีเหตุผล อบอุ่น จริงใจ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์ แบบแผน แต่ก็ข้อบกพร่องอยู่เหมือนกัน ตรงที่ใจดีเกินไป เชื่องช้า ใจเย็นเกินไป ทำให้ตัดสินใจอะไรจะใช้เวลานาน ขี้เกรงใจ ติดหัวโบราณ และมักสงสารผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก จึงต้องลำบากไปช่วยผู้อื่นอยู่เสมอๆ อาชีพที่ลงตัว ได้แก่ ครูอาจารย์ นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ที่ต้องการความสงบสุขในชีวิต เป็นต้น


ไม่มีสินค้า